موسسه خیریه نسیم وصال نیکان
شماره حساب ها

شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

 

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

 

شماره شبا: IR310120020000005898771465

 

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

 

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

آخرین فراخوان ها

حامی هستم کمک آنلاین